Session 6: Story

Mae Dewi yn gweithio fel peiriannydd mewn parc thema

        Dewi works as an engineer in a theme park

Roedd yn ddydd Sadwrn prysur gyda llawer o deuluoedd yn mwynhau`r reidiau

         It was a busy Saturday with lots of families enjoying the rides

Yn sydyn roedd sŵn cryf o ymyl y parc

         Suddenly there was a loud noise from the edge of the park

Buodd ffrwydrad yn yr offer trydanol

         There was an explosion in the electrical equipment

Methodd yr holl bŵer, ac roedd y reidiau wedi stopio gyda llawer o bobl yn sownd

         All the power failed, and the rides had stopped with many people stuck

Galwodd Dewir gwasanaethau brys yn gyflym

         Dewi quickly called the emergency services

Gwnaeth e gyhoeddiad ar y system sain y dylai pawb gadwn dawel - roedd help ar ei ffordd

         He made an announcement on the sound system that everyone should keep calm - help was on its way

Cyrhaeddodd y frigd dn gydag ysgolion a lifft hydrolig a allai cyrraedd y bobl oedd yn gaeth ar y reidiau

         The fire brigade arrived with ladders and a hydraulic lift which could reach the people trapped on the rides

Roedd rhaid i Dewi fynd i fyny gyda`r dynion tn i helpu i dorri pobl yn rhydd

         Dewi had to go up with the firemen to help cut people free

Roedd yn waith enfawr i ostwng pawb i`r llawr, a chymerodd llawer o oriau

         It was a huge job to lower everyone to the ground, and took many hours

Rhoddodd Dewi gyfweliad i griw newyddion teledu ar ddiwedd y dydd

         Dewi gave an interview to a television news crew at the end of the day

Gwnaeth e egluro bod pawb bellach yn ddiogel

         He explained that everyone was now safe

Yn rhy flinedig i yrru adref, cynhesodd ychydig o fwyd mewn popty microdon yn ei swyddfa

         Too tired to drive home, he heated some food in a microwave oven in his office

Ar l bwyta, fe lapiodd ei hun mewn blanced a syrthio i gysgu ar lawr y swyddfa yn gyflym

         After eating, he wrapped himself in a blanket and quickly fell asleep on the office floor