Session 14: Story

Mae Huw ac Ella yn gyflwynwyr rhaglen cylchgrawn radio Cymraeg

        Huw and Ella are presenters of a Welsh radio magazine programme

Mae`r rhaglen wedi bod yn archwilio`r diwydiant twristiaeth yn ddiweddar

         The programme has recently been examining the tourist industry

Cafodd y cynhyrchydd y syniad y gallai`r cyflwynwyr cael profiadau personol o wyliau antur awyr agored ar gyfer teuluoedd

         The producer had the idea that the presenters could get personal experience of outdoor adventure holidays for families

Yna gallen nhw siarad am eu profiadau ar y radio

         They could then talk about their experiences on the radio

Ar gyfer yr adroddiad cyntaf, anfonwyd Huw i ymuno grŵp o anturiaethwyr ar gyfer alldaith ym Mannau Brycheiniog

         For the first report, Huw was sent to join a group of adventurers for an expedition in the Brecon Breacons

Aeth yr arweinydd nhw i rostir uchel y Mynydd Du

         The leader took them to the high moorland of the Black Mountain

Fe wnaethant wersylla am y noson cyn disgyn y llethrau creigiog i Lyn y Fan

         They camped for the night before descending the rocky slopes to Llyn y Fan

Y nesaf i gymryd rhan oedd Ella, a anfonwyd am ddiwrnod o feicio mynydd mewn coedwig yn ne Cymru

         Next to take part was Ella, who was sent for a day`s mountain biking in a forest in south Wales

Ar l rhywfaint o hyfforddiant ar draciau o amgylch y ganolfan awyr agored, aethpwyd `r grŵp mewn bws mini gyda`u beiciau i ben y dyffryn

         After some training on tracks around the outdoor centre, the group were taken by minibus with their bikes to the top of the valley

O`r fan hon, roedd ganddyn nhw ddisgyniad cyflym a chyffrous ar hyd milltiroedd o draciau trwy`r goedwig

         From here, they had a fast and exciting descent along miles of tracks through the forest

Ar l cyflwyno`r adroddiadau am eu hanturiaethau ar y rhaglen radio, dywedodd y cynhyrchydd wrth Huw am un her olaf

         After presenting the reports of their adventures on the radio program, the producer told Huw about one final challenge

Roedd yn ymuno grŵp i fforio system o ogofu enfawr ar y mynydd uwchben tref Crug Hywel

         He was joining a group to explore a huge system of caves on the mountain above the town of Crickhowell

Mae gan yr ogof yr enw `Ogof Agen Allwedd`, sy`n golygu `Keyhole Cave` yn Saesneg

         The cave has the name `Ogof Agen Allwedd`, meaning `Keyhole Cave` in English

Mae hyn oherwydd sip rhai o`r twneli bach

         This is due to the shape of some of the small tunnels

Aeth y grŵp i fynedfa`r ogof, lle datglodd yr arweinydd git fychan yn wyneb y graig

         The group went to the entrance of the cave, where the leader unlocked a tiny gate in the rock face

Yn y diwedd fe gyrhaeddon nhw siambr fawr gydag afon danddaearol yn llifo ar ei hyd

         Eventually they reached a large chamber with an underground river flowing along it

Roeddent wedi synnu wrth weld ystlumod yn byw yn yr ogof

         They were amazed to see bats living in the cave

Siaradodd Huw am ei antur yn ystod y rhaglen yr wythnos ganlynol

         Huw spoke about his adventure during the programme the following week

Mewn cyfarfod yn ddiweddarach, llongyfarchodd y cynhyrchydd y ddau gyflwynydd ar eu hadroddiadau

         At a meeting later, the producer congratulated the two presenters on their reports

`Ble anfonaf atoch nesaf?` dwedodd ef

         `Where shall I send you next?` he said

`Efallai y gallem fforio siopau a bwytai yng Nghaerdydd fel ein prosiect nesaf, os gwelwch yn dda`

         `Perhaps we could explore shops and restaurants in Cardiff as our next project, please`