Session 14: Article

Mae Amgueddfa Bywyd Cymreig Sain Ffagan yn amgueddfa awyr agored fawr

        Saint Fagans Museum of Welsh Life is a large open-air museum

Mae hi`n lleoli ar y tir o faenordy o oes Elisabeth a adeiladwyd gan gyfreithiwr cyfoethog Dr John Gibbon tua 1580

         It is located on the land of an Elizabethan manor house built by a wealthy lawyer Dr John Gibbon around 1580

Rhoddodd Iarll Plymouth yr ystd i`r genedl ym 1948

         The Earl of Plymouth gave the estate to the nation in 1948

Mae adeiladau hanesyddol o wahanol oedrannau ac o bob rhan o Gymru wedi cael eu symud i Sain Ffagan

         Historic buildings of different ages and from all parts of Wales have been moved to Saint Fagans

Erbyn hyn mae yna dros hanner cant o adeiladau hanesyddol mewn lleoliadau naturiol o amgylch tir y maenordy

         There are now over fifty historic buildings in natural locations around the grounds of the manor house

Mae`r adeiladau mwyaf hynafol yn dai crwn o`r Oes Haearn

         The most ancient buildings are Iron Age round houses

Mae`r rhain yn seiliedig ar safleoedd archeolegol yn Ynys Mn

         These are based on archaeological sites in Anglesey

Mae gan yr amgueddfa sawl ffermdy sy`n dyddio o Ganol Oesoedd

         The museum has several farmhouses which date from the Middle Ages

Mae`r rhain yn dangos sut oedd adeiladwyr yn defnyddio pren a chlai i wneud waliau, gyda gwellt ar gyfer y toeau

         These show how builders used timber and clay to make walls, with thatch for the roofs

Erbyn y ddeunawfed ganrif, roedd adeiladau`n cael eu codi o gerrig

         By the eighteenth century, buildings were being erected from stone

Mae tai fferm a bythynnod gweithwyr yn cael eu arddangos gyda dodrefn o`r cyfnod priodol

         Farm houses and workmen`s cottages are shown with furniture of the appropriate period

Mae gan yr amgueddfa amrywiaeth o adeiladau lle oedd pobl yn gweithio

         The museum has a variety of buildings where people worked

Mae melin wln yn cynnwys peirianwaith or bedwaredd ganrif ar bymtheg yn dal i gael ei defnyddio i wneud blancedi traddodiadol Cymreig

         A woolen mill containing nineteenth-century machinery is still used to make traditional Welsh blankets

Mae`r felin yn cael ei phweru gan olwyn ddŵr

         The mill is powered by a water wheel

Mae tanerdy o Rhaeadr wedi`i ailadeiladu yn yr amgueddfa

         A tannery from Rhayader has been rebuilt at the museum

Roedd hyn yn cynhyrchu lledr trwm ar gyfer esgidiau a harnais ceffylau

         This produced heavy leather for boots and horse harness

Mae adeiladau yn yr amgueddfa yn dangos sut oedd bywyd mewn cymunedau Cymreig

         Buildings in the museum show what life was like in Welsh communities

Gall grwpiau ysgol brofi gwers mewn ysgol y pentref yn ystod oes Fictoria

         School groups can experience a lesson in the village school during Victorian times